Gedragsregels

1. Hillewaere Verzekeringen

De Hillewaere Verzekeringen groep is een geheel van vennootschappen actief in de verzekeringsmakelaardij.

De Hillewaere groep heeft nauwe banden met gevolmachtigde onderschrijver PIA.

De volgende door de FSMA in België als onafhankelijke verzekeringsmakelaar erkende ondernemingen maken deel uit van de Hillewaere Verzekeringen-groep:

 • Hillewaere Verzekeringen NV - FSMA 104065 - RPR 0891.695.561
 • Hillewaere Verzekeringen | DOM NV - FSMA 013546 - RPR 0420.230.526
 • Hillewaere Verzekeringen | Lesseliers & Co BV - FSMA 011412 - RPR 0456.536.735
 • Hillewaere Verzekeringen | Fav & Co NV - FSMA 041788 - RPR 0463.292.388
 • Hillewaere Verzekeringen | De Clerq-Verstichel BV - FSMA 013311 - RPR 0426.029.245
 • Hillewaere Verzekeringen | Genk - FSMA 104065 - RPR 0891.695.561
 • Hillewaere Verzekeringen | ICS CVBA - FSMA 019440 - RPR 0440.929.633
 • Hillewaere Verzekeringen | Nelissen NV - FSMA 017920 - RPR 0434.221.686
 • Hillewaere Verzekeringen | T&T Quirynen BV - FSMA 113390 - RPR 0551.974.837
 • Hillewaere Verzekeringen| Groep NBA NV - FSMA 013371 - RPR 0413.645.216
 • Hillewaere Verzekeringen | Schilde - FSMA 104065 - RPR 0891.695.561

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel) en is terug te vinden op www.fsma.be.

2 Werkwijze

2.1 Verzekeringsbemiddeling

Als verzekeringsmakelaar zijn wij gespecialiseerd in het adviseren over en het aanbieden en beheren van verzekeringsovereenkomsten. Hiervoor verrichten wij het voorbereidend werk tot het sluiten van de verzekeringsovereenkomsten en assisteren wij bij hun beheer en uitvoering, met inbegrip van schadeaangiftes.

Op basis van de informatie die u ons geeft, werken wij een optimale oplossing voor u uit. Daarom is het belangrijk dat u ons op voorhand nauwkeurig informeert over alle bekende omstandigheden en wensen die redelijkerwijze beschouwd moeten worden als gegevens die een invloed uitoefenen op het voorstel dat wij u zullen doen. Wij adviseren altijd op basis van een onpartijdige analyse. Onze analyse is m.a.w. gebaseerd op een toereikend aantal op de verzekeringsmarkt verkrijgbare verzekeringsoplossingen die beantwoorden aan uw verlangens en behoeften. Door de verzekeringsovereenkomst te sluiten erkent u dat ons advies rekening houdt met uw verlangens en behoeften en dat u gewezen werd op de draagwijdte en beperkingen van het verzekeringsproduct dat u hebt gekozen Als verzekeringsmakelaar werken wij met verschillende maatschappijen samen. Elke maatschappij heeft echter haar eigen algemene en bijzondere polisvoorwaarden. Om te beslissen welke verzekeringsdekkingen best op uw behoeftes aansluiten , is een volledige studie nodig. Indien nodig onderhandelen wij met de verzekeraar polisvoorwaarden op maat uit.

2.2 Verzekeringstakken

De verzekeringsmakelaars binnen de Hillewaere Verzekeringen-groep treden op voor alle verzekeringstakken die hierna opgesomd worden.

2.2.1 Groep van activiteiten “niet-leven”

 1. Ongevallen
  1. Ongevallen behalve arbeidsongevallen: forfaitaire uitkeringen; schadeloosstellingen; combinaties daarvan; vervoerde personen.
  2. Arbeidsongevallen
 2. Ziekte: forfaitaire uitkeringen; schadeloosstellingen; combinaties daarvan; afhankelijkheidsverzekering.
 3. Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel: alle schade toegebracht aan motorrijtuigen en voertuigen zonder motor.
 4. Casco rollend spoorwegmateriaal: alle schade die eraan toegebracht wordt.
 5. Luchtvaartuigcasco: alle schade die eraan toegebracht wordt.
 6. Casco zee- en binnenschepen: alle schade toegebracht aan binnenschepen; schepen voor de vaart op meren; zeeschepen.
 7. Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen: alle schade toegebracht aan vervoerde goederen of bagage, ongeacht de aard van het vervoermiddel.
 8. Brand en natuurevenementen: alle schade toegebracht aan goederen (met uitzondering van de goederen welke onder de sub 3, 4, 5, 6 en 7 bedoelde takken zijn begrepen), wanneer die zijn veroorzaakt door brand; ontploffing; storm; natuurevenementen, met uitzondering van hagel en vorst; kernenergie en aardverzakking.
 9. Andere schade aan goederen: alle schade toegebracht aan goederen (met uitzondering van de goederen welke onder sub 3, 4, 5, 6 en 7 bedoelde takken zijn begrepen), wanneer die schade veroorzaakt is door hagel of vorst, alsmede door alle overige niet reeds sub 8 begrepen evenementen, zoals diefstal.
 10. B.A. motorrijtuigen: Elke aansprakelijkheid die het gevolg is van het gebruik van motorrijtuigen.
  1. Verplichte verzekering der burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen
  2. Verzekering aansprakelijkheid van de vervoerder
 11.  B.A. luchtvaartuigen: Elke aansprakelijkheid die het gevolg is van het gebruik van luchtvaartuigen (met inbegrip van de aansprakelijkheid van de vervoerder).
 12.  B.A. zee- en binnenschepen: Elke aansprakelijkheid die het gevolg is van het gebruik van zee- en binnenschepen (met inbegrip van de aansprakelijkheid van de vervoerder).
 13.  Algemene B.A.: alle overige niet reeds onder de nrs. 10, 11 en 12 vermelde vormen van aansprakelijkheid.
 14.  Krediet: algemene insolventie; exportkrediet; verkoop op afbetaling; hypothecair krediet; landbouwkrediet.
 15.  Borgtocht: directe borgtocht; indirecte borgtocht.
 16.  Diverse geldelijke verliezen: risico van gebrek aan werk; (algemeen) tekort aan ontvangsten; slecht weer; winstderving; doorlopende hoge algemene kosten; onvoorziene bedrijfsuitgaven; verlies van verkoopwaarde; huur- of inkomstenderving; andere indirecte bedrijfsverliezen dan bovengenoemde; niet met een bedrijf samenhangende geldelijke verliezen; overige geldelijke verliezen.
 17.  Rechtsbijstand.
 18.  Hulpverlening: hulpverlening aan in moeilijkheden verkerende personen die op reis zijn of zich buiten hun woonplaats of vaste verblijfplaats bevinden; hulpverlening onder andere omstandigheden.

2.2.2 Groep van activiteiten “leven”

 1. Levensverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschats- en geboorteverzekeringen.
 2. Bruidsschats- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen.
 3. Levens-, bruidsschats- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen.
 4. De in Ierland en het Verenigd Koninkrijk bestaande verzekering genaamd “permanent health insurance” (niet opzegbare ziekteverzekering van lange duur).
 5. Tontineverrichtingen.
 6. Kapitalisatieverrichtingen.
 7. Beheer van collectieve pensioenfondsen.
 8. De verrichtingen zoals bedoeld in boek IV, titel 4, hoofdstuk I van de Franse “Code des assurances”.
 9. De in de wetgeving op de sociale verzekering omschreven en bedoelde verrichtingen in verband met de duur van het leven van de mens, voor zover deze in overeenstemming zijn met de wetgeving van een Europese Lidstaat, en door verzekeringsondernemingen voor eigen risico worden verricht of beheerd.

2.3 Beleid met betrekking tot de gedragsregels

Wij respecteren de gedragsregels, ongeacht of ze voortvloeien uit de wet of uit de deontologie voor de verzekeringstussenpersonen.

Dit houdt eveneens in dat wij, als lid van FVF en BVVM, ook voor ons belangenconflictenbeleid en ons vergoedingsbeleid de regels en principes volgen die op sectoraal niveau door de beroepsfederaties werden aangenomen.

2.4 Vergoedingen

Voor de diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie of een vergoeding afzonderlijk aangerekend aan de klant. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming waarvoor bijkomende taken in het voordeel van de verzekeraar worden uitgevoerd.

2.5 Belangenconflicten

Het belangenconflictenbeleid maakt integraal deel uit van de gedragsregels binnen de Hillewaere Verzekeringen-groep. Mocht zich een belangenconflict aanbieden dan treden strikte procedures in werking. Indien nodig zal hierover met u op gepaste wijze worden gecommuniceerd.

Op onze contactpagina vindt u alle contact- en identificatiegegevens.

  Vragen & problemen

  Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie terecht bij Hillewaere verzekeringen NV, Parklaan 46, 2300 Turnhout, via ons formulier of stuurt u een e-mail naar legal@hillewaere.be. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsman van de verzekeringen ( de Meeûssquare , 1000 Brussel, Tel. + 32 2 547 58 71 – Fax + 32 2 547 59 75 – info@ombudsman.as – www.ombudsman.as) of via het online bemiddelingsplatform van de Europese Unie.

  Uw gegevens worden bewaard. Check onze privacy policy.